Algemene Voorwaarden

 

Voor particulieren

Inhoudsopgave:

• Artikel 1 - Definities
• Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
• Artikel 3 - Toepasselijkheid
• Artikel 4 - Het aanbod
• Artikel 5 - De overeenkomst
• Artikel 6 - Herroepingsrecht
• Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
• Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
• Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
• Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
• Artikel 11 - De prijs
• Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
• Artikel 13 - Levering en uitvoering
• Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
• Artikel 15 - Betaling
• Artikel 16 - Klachtenregeling
• Artikel 17 - Geschillen
• Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst:
een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag:
kalenderdag;

5. Digitale inhoud:
gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst:
een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager:
elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping:
het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
CT Group B.V. handelend onder de namen: www.kluismeester.nl, adres: Rijnsburgerweg 50c, 2341 AB Oegstgeest E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. KvK-nummer: 72393793 BTW-identificatienummer: NL8590.95.381.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.  

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht.

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.  

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.  

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.  

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;.

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.  

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.  

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. en overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  

Voor bedrijven

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CT Group bv, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”.


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen CT Group bv en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen “Koper”, waarbij CT Group bv zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen “Zaken” en/of diensten (en/of gedeelten van diensten), verder te noemen “Diensten”, aan de Koper levert, ook indien deze Zaken en Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Zaken en Diensten zijn verder gezamenlijk te noemen “Producten”.

Artikel 1 Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen zijdens CT Group bv, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van CT Group bv.

Iedere offerte of aanbieding van CT Group bv is gebaseerd op de informatie die door de Koper is verstrekt. De Koper staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. De Koper zal CT Group bv steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen.

Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van CT Group bv of andere voor CT Group bv optredende tussenpersonen zijn voor CT Group bv niet bindend dan de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door CT Group bv aan de Koper.

De toepasselijkheid van de door de Koper gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door CT Group bv van documenten van de Koper waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.
CT Group bv mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. CT Group bv zal garant staan voor de uitvoering van zulke derden alsof hij zelf de overeenkomst uitvoert.

Artikel 2 Prijzen

Tenzij schriftelijk anders door CT Group bv is aangegeven, luiden alle door CT Group bv gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn zij exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar CT Group bv is gevestigd en durende normale werktijden, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden verbonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door CT Group bv apart in rekening worden gebracht.

Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens CT Group bv of de Koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst of tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door CT Group bv een prijsstijging van de verkochte Producten optreedt, is CT Group bv bevoegd deze prijsstijging aan de Koper door te berekenen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Als een wijziging in of een toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de Koper wordt overeengekomen, mag CT Group bv de overeengekomen prijs verhogen volgens zijn gebruikelijke tarieven. CT Group bv is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Indien CT Group bv aan een (potentiële) Koper adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht van de (potentiële) Koper werkzaamheden verricht, zonder dat ter zake een schriftelijke opdracht wordt ontvangen, heeft CT Group bv het recht aan de (potentiële) Koper de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen.

De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen kunnen aan de (potentiële) Koper worden doorberekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiële) Koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De (potentiële) Koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen voorgoed onder zich te houden.

Artikel 3 Levertijd

CT Group bv spant zich in de Producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de Koper te leveren. Elke aansprakelijkheid van CT Group bv voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CT Group bv.

Weigert de Koper niettemin de geleverde Zaken in ontvangst te nemen, dan is CT Group bv gerechtigd de geleverde Zaken elders op kosten van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 4 Wijzen van levering, risico

De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door CT Group bv worden bepaald.

Indien franco levering is overeengekomen, reizen de Zaken voor rekening en risico van CT Group bv. In alle andere gevallen reizen de Zaken voor rekening en risico van de Koper.

Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, resp. zijn vermeld en de Koper na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle Zaken heeft afgenomen, dan is de Koper verplicht aan CT Group bv op diens eerste verzoek een termijn mede te delen waarbinnen alle Zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek van CT Group bv. Indien de Koper niet binnen drie dagen na het verzoek van CT Group bv aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle Zaken zullen worden afgenomen, zal CT Group bv bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de Zaken bij CT Group bv en ongeacht overmacht zijdens de Koper en onverminderd de verplichting van de Koper tot betaling van de overeengekomen koopsom. Alsdan is CT Group bv tevens bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en zal de Koper zijn gehouden aan CT Group bv de kosten, schaden en interessen ter zake te vergoeden. Gelijke bevoegdheden en verplichtingen rusten op CT Group bv resp. de Koper indien laatstgenoemde ondanks toezegging alle Zaken binnen de door hem aan CT Group bv medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging niet nakomt.

Zaken die door of vanwege CT Group bv speciaal voor de Koper moeten worden vervaardigd, worden door de Koper aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de Zaken.

Artikel 5 Vervoer

CT Group bv kiest het vervoermiddel, zo hieromtrent bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald.

De Koper dient zorg de dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeven van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/o vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening en risico van de Koper. De Koper is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

Levering door CT Group bv geschiedt steeds naar het voertuig of vaartuig, dan wel op het werk in de onmiddellijke omgeving van het vervoermiddel waarmee wordt bezorgd. De Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. CT Group bv is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CT Group bv. Indien de Koper in gebreke blijft zijn in de eerste volzin dan dit lid vermelde verplichting na te komen, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van overmacht.

Bij levering franco werk of op de wal is CT Group bv niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen.

Artikel 6 Uitvoering Diensten

CT Group bv zal zich naar beste vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Koper schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten door CT Group bv worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen plaatsvinden, is CT Group bv gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Ingeval medewerkers van CT Group bv op de locatie van de Koper of derden Diensten verrichten, zal de koper kosteloos zorgdragen voor alle faciliteiten die in redelijkheid voor de uitvoering van de dopdracht benodigd zijn.

Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is CT Group bv gehouden bij de uitvoering van de Diensten tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de Koper op te volgen. CT Group bv is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door de Koper worden vergoed conform artikel 2 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Controle levering en klachten

De Koper is verplicht bij ontvangst van de Producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de Producten beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.

Indien de Koper bij ontvangst van de Zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken.

Klachten zijdens Koper ter zak non-conformiteit van of (andere) gebreken aan het geleverde, dienen bij CT Group bv schriftelijk te worden ingediend:
a.    ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de Zaken;
b.    ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de Zaken doch in elk geval binnen veertien dagen na levering van de Zaken;
c.    in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de Producten.

Alle gebreken die niet redelijkerwijs binnen de bovengenoemde periode konden worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk aan CT Group bv worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na de levering van de Producten. De verplichtingen van CT Group bv uit hoofde van een overeenkomst zullen geacht worden naar behoren te zijn uitgevoerd bij het vervallen van de tijdslimieten zoals genoemd in artikel 7 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden. Na het vervallen van deze tijdslimieten mag de Koper geen andere klachten indienen bij CT Group bv aangaande mogelijke gebreken en heeft CT Group bv het recht zulke klachten te negeren.

De Koper heeft geen recht om klachten in te dienen als:
a.    het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een Product;
b.    het Product gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
c.    het Product aan derden is overgedragen;
d.    CT Group bv de Producten geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en CT Group bv zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
e.    CT Group bv bij de vervaardiging van het Product grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de Koper heeft gebruik;
f.    het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de handel of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of
g.    de Koper niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens CT Group bv is nagekomen Onverminderd het bepaalde in artikel 10, zal CT Group bv, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige Product vervangen, het Product terugnemen en de Koper crediteren voor de prijs van het desbetreffende Product, of, in het geval van Diensten, het probleem of andere wijze verhelpen, zonder dat de Koper daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens CT Group bv.

Eventuele klachten aangaande een mogelijk gebrek of probleem worden niet gehonoreerd als CT Group bv niet in de gelegenheid wordt gesteld een dergelijk klacht te onderzoeken. Op verzoek van CT Group bv, zal de Koper de Producten waarop de klacht (of een deel daarvan) betrekking heeft retourneren conform het bepaalde in artikel 12 lid 1, 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van CT Group bv als bedoeld in artikel 12 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden worden verleend, zal de Koper de gebrekkige Producten in zijn bezit houden.

Indien omtrent de hoedanigheid van de Producten niets schriftelijk is overeengekomen, zullen de Producten in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken en/of diensten gebruikelijk is.

Indien omtrent de hoedanigheid van de Zaken is overeengekomen dat deze conform een monster zal zijn, geldt dit monster ter vaststelling van de gemiddelde hoedanigheid van de Zaken.

Artikel 8 Keuring

Koper heeft het recht de Zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de Koper. Onder de voor rekening van de Koper komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke CT Group bv ter zake de keuring eventueel moet maken.

Levering van Producten volgens een bestek en/of keur en/of ten genoegen van Kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, geschiedt slechts indien en voor zover Kopers gebondenheid daartoe voortvloeit uit bestekbepalingen waarvan de Koper de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan CT Group bv heeft meegedeeld op een zodanige wijze dat CT Group bv daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.

In de gevallen, bedoeld in art. 7 lid 3 sub c van deze Algemene Voorwaarden, is Koper verplicht tijdig voor de verlading aan CT Group bv daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.

In de gevallen, bedoel in art. 7 lid 3 sub c van deze Algemene Voorwaarden, is Koper verplicht voor de verlading aan CT Group bv kennis te geven van de tijden en plaats waarop e keuring zal geschieden.

Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van ) de Zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de Koper gehouden CT Group bv hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en CT Group bv in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de Koper om zich jegens CT Group bv op het resultaat van de keuring te beroepen.

Artikel 9 Garantie

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden, geeft CT Group bv slechts garantie ten aanzien van de Producten indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende fabrieks- garantiebepalingen. Indien een garantie is overeengekomen, zijn de bepalingen in artikel 7 lid 5 tot en met 8 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Tenzij de Koper aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van CT Group bv, is CT Group bv niet aansprakelijk jegens de Koper, diens personeel of derden voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van CT Group bv beperkt tot het bedrag dat aan CT Group bv wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidspolis voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van CT Group bv om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkeringen of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van CT Group bv hoe dan ook worden beperkt tot:
a)    het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst; of
b)    als in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen, in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van CT Group bv meer bedragen dan € 15.000,-- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
3.    Aansprakelijkheid van CT Group bv voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
4.    Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens CT Group bv verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De Koper dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan CT Group bv te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de Koper vervalt.
5.    De Koper vrijwaart CT Group bv, medewerkers van CT Group bv en degenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder begrepen derden die door CT Group bv zijn ingeschakeld) tegen alle aanspraken van derden (medewerkers van CT Group bv daaronder begrepen), ongeacht de reden, die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Koper zal alle door CT Group bv of door haar ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met voornoemde aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze overeenkomst niet voor rekening komt van CT Group bv.
6.    Indien de Zaken niet door CT Group bv zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van CT Group bv jegens de Koper in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van CT Group bv jegens CT Group bv aansprakelijk zal zijn.

Artikel 11 Emballage

CT Group bv is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de Koper in rekening te brengen.

Na retourzending door de Koper van de emballage zal het op de voet van lid 1 van dit artikel gefactureerde bedrag aan de Koper worden gecrediteerd.

CT Group bv is niet gehouden tot creditering als in lid 2 van dit artikel bedoeld, indien de Koper de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van CT Group bv.

Artikel 12 Retourzendingen

Retourzendingen worden door CT Group bv niet dan na voorafgaande toestemming van CT Group bv door deze geaccepteerd.

Zo CT Group bv instemt met retourzendingen van geleverde Zaken, dient retourzending door de Koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.

Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van een nader door CT Group bv op te leggen percentage van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer de administratie- en magazijnkosten

Het in ontvangst nemen van door de Koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens CT Group bv in van welke door de Koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Artikel 13 Overmacht, ontbinding

Bij overmacht zijdens CT Group bv is CT Group bv bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding voor CT Group bv uit voortvloeit.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

CT Group bv behoudt zich de eigendom van de geleverde Zaken voor zolang alle door de Koper verschuldigde bedragen voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Producten alsmede de bedragen bedoeld in artikel 15 lid 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, niet volledig aan CT Group bv zijn voldaan.

Indien dezelfde soort Zaken door CT Group bv aan Koper heeft geleverd, ter zake waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij de Koper nog aanwezige Zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de Koper.

Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de Koper anderszins blijkt dat Koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens CT Group bv niet kan of zal voldoen, is Koper verplicht de aan CT Group bv op grond van lid1 en 2 toebehorende Zaken op eerste verzoek aan CT Group bv terug te geven. CT Group bv is voorts bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij Koper aan te dienen teneinde de voormelde Zaken direct onder zich te nemen dan wel te demonteren en terug te nemen, ook indien en voor zover het geleverde door natrekking of anderszins eigendom van de Koper zou zijn geworden.

Artikel 15 Betalingsvoorwaarden

De overeengekomen koopprijs dient door de Koper aan CT Group bv te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

In geval van levering van Zaken geschiedt facturering bij levering van de desbetreffende Zaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van levering van Diensten geschiedt facturering bij levering van Diensten geschiedt facturering maandelijks achteraf op basis van nacalculatie met inachtneming van de daarvoor geldende tarieven van CT Group bv, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door CT Group bv vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de Koper verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

Indien de Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij handelstransacties). Indien de Koper een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de Koper, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek.

Indien de Koper na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale bedrag zal bedragen.

Koper is verplicht op eerste verzoek van CT Group bv zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet tijdige voldoening aan dit verzoek is CT Group bv bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren.

Artikel 16 Geschillen

Alle met CT Group bv gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van CT Group bv. Naast de woonplaats van CT Group bv wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende beoordeling van CT Group bv.

Partijen kunnen, zo zich een geschil voordoet, nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. De arbitrage zal te allen tijde worden uitgevoerd overeenkomstig het Reglement van Arbitrage Instituut Bouwstoffen (AIBs), zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.

Artikel 17 Afwijking

Afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CT Group bv.

Artikel 18 Conversie

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CT Group bv en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk tot doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.